Usługi

Prawo karne

Jest to dziedzina prawa, w której równie ważne, jak znajomość przepisów, poglądów orzecznictwa oraz doktryny, jest doświadczenie praktyczne i obycie z realiami sali sądowej. W swojej działalności kładę nacisk na dbałość o interesy klientów na przestrzeni całego postępowania – od pierwszych czynności procesowych, nierzadko poprzedzonych zatrzymaniem, aż do postępowania wykonawczego. Swoją rolę wykonuję z pełnym zaangażowaniem, dyspozycyjnością oraz poszanowaniem dla zasad wykonywania zawodu adwokata.

W swojej praktykę podejmuję się ochrony interesów zarówno osób pokrzywdzonych, jak i podejrzanych, oskarżonych oraz skazanych.

Jeśli chodzi o osoby pokrzywdzone, w zakres oferowanych czynności wchodzi między innymi:

 • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa
 • pomoc w ubieganiu o się o należne odszkodowania, zadośćuczynienia, jak również w uzyskiwaniu prawnych środków ochrony bezpieczeństwa pokrzywdzonych, taki jak chociażby zakaz zbliżania się, czy kontaktowania z pokrzywdzonym
 • zastępstwo pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym, w tym udział w przesłuchaniach oraz w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych
 • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia oraz subsydiarnych aktów oskarżenia oraz zastępstwo procesowe w sprawach tego typu.

Czynności obrończe obejmują:

 • udział we wszelkich czynnościach procesowych w toku postępowania przygotowawczego, w tym w szczególności w przesłuchaniach oraz posiedzeniach aresztowych
 • udział w rozprawach i posiedzeniach przed wszelkimi sądami
 • obronę w sprawach o przestępstwa powszechne, w szczególności przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu, tzw. przestępstwa drogowe
 • obronę w sprawach o wykroczenia
 • obronę w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • obronę w sprawach wykonawczych – w szczególności w sprawach o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, o rozłożenie grzywny i innych świadczeń na raty, o odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary, o orzeczenie o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową (alkoblok)

Mam również doświadczenie w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z niesłusznym skazaniem oraz niesłusznym tymczasowym aresztowaniem lub zatrzymaniem.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne stanowi specyficzną gałąź prawa, w której zasadnicze znaczenie ma nie tylko treść przepisów, ale również – a może przede wszystkim – kluczowe wartości, tj. dobro rodziny i dobro małoletnich dzieci.

Z tego powodu niezwykle istotna w przypadku występowania w sprawach rodzinnych jest znajomość praktyki i zrozumienie celu każdego z postępowań – który w tych sprawach nie może sprowadzać się do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia. Adwokat w sprawach rodzinnych musi uświadamiać sobie, że wynik postępowania będzie oddziaływał na życie członków rodziny przez wiele lat i dążyć do wypracowania takiego rozwiązania, które zabezpieczać będzie interes rodziny, a zwłaszcza małoletnich dzieci, na przyszłość.

W ramach praktyki w sprawach rodzinnych, w obszarze mojej działalności znajduje się doradztwo, sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo w postępowaniach przed sądami wszystkich szczebli w sprawach:

 • o rozwód
 • o orzeczenie alimentów, jak również o zmianę bądź uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • o uregulowanie kontaktów z dziećmi oraz o zmianę takiego uregulowania
 • sprawy związane z nieprawidłowym wykonywaniem kontaktów z dzieckiem, w szczególności sytuacje, kiedy rodzicowi uniemożliwia się spotkań z dzieckiem;
 • o uregulowanie władzy rodzicielskiej oraz o zmianę takiego uregulowania
 • o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej
 • o ustalenie ojcostwa
 • o zaprzeczenie ojcostwa
 • o ubezwłasnowolnienie.

Mam również doświadczenie w postępowaniu w sprawach nieletnich, między innymi w sprawach dotyczących popełnienia przez nieletnich czynów karalnych.

Prawo cywilne

Prawo cywilne to niezwykle rozległa i różnorodna gałąź prawa. Poddawana jest ona częstym zmianą ustawowym, zwłaszcza w zakresie prawa procesowego. Koniecznym jest zatem śledzenie poczynań prawodawcy i ciągłe doszkalanie się.

W obszarze prawa cywilnego znajduje się dbałość zarówno o majątkowe, jak i niemajątkowe interesy klientów. Można wyróżnić tu następujące rodzaje spraw:

 • o zapłatę – w szczególności dotyczące roszczeń wynikających z umów, a więc zarówno dochodzenie roszczeń na rzecz klientów, jak również „obrona” klientów przed roszczeniami innych osób;
 • sprawy odszkodowawcze – a więc dochodzenie na rzecz klientów naprawienia szkody czy to od sprawców szkód, czy to od ubezpieczycieli;
 • o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa;
 • sprawy związane z współwłasnością – a więc sprawy o zniesienie współwłasności, jak i sprawy związane z zarządem rzeczą wspólną i rozliczeniami między współwłaścicielami;
 • sprawy sąsiedzkie – tj. sprawy związane z ustaleniem granicy między nieruchomościami czy naruszeniem tejże granicy;
 • o zasiedzenie;
 • o naruszenie dóbr osobistych;
 • sprawy dotyczące błędów medycznych;
 • o egzekucję zasądzonych świadczeń.

W zakresie wyżej wymienionych spraw oferuje się udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo przez sądami wszelkich szczebli.

   

  Prawo spadkowe

  Odnośnie prawa spadkowego, w szczególności w zakresie sporządzania testamentu, funkcjonuje wiele mylnych mitów. Postąpienie zgodnie z nimi może doprowadzić do nieodwracalnych skutków, w szczególności do nieważności testamentu.

  W zakresie szeroko rozumianego prawa spadkowego, zakres czynności obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych, w szczególności w zakresie porządku dziedziczenia ustawowego oraz sporządzania testamentu
  • sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo, w szczególności w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku czy o zachowek.